FS23637-14-07 | Schaffner | Input EMC Line-Filter
  • FS23637-14-07
FS23637-14-07 Schaffner EMC Line-Filter

Datasheets
FS23637-14-07 english Datasheet for Schaffner EMC filter FS23637-14-07
CAD/EPLAN
FS23637-14-07 english CAD file for Schaffner EMC filter FS23637-14-07

GA500 without EMC filter AC drives

GA50C2008ABA
GA50C2010ABA
GA50C2012ABA

GA500 with built-in EMC filter AC drives

GA50C2008EBA
GA50C2010EBA
GA50C2012EBA

GA500 Finless AC drives

GA50C2008AJA
GA50C2010AJA
GA50C2012AJA

GA500 2000 Hz without EMC filter AC drives

GA50C2008ABAC0033
GA50C2010ABAC0033
GA50C2012ABAC0033

GA500 2000 Hz with built-in EMC filter AC drives

GA50C2008EBAC0033
GA50C2010EBAC0033
GA50C2012EBAC0033

V1000 AC drives

CIMR-VC2A0010BAA
CIMR-VC2A0012BAA

V1000 Finless AC drives

CIMR-VC2A0010JAB
CIMR-VC2A0012JAB

V1000 1000 Hz AC drives

CIMR-VC2B0010BAA
CIMR-VC2B0012BAA

J1000 AC drives

CIMR-JC2A0010BAA
CIMR-JC2A0012BAA

J1000 Finless AC drives

CIMR-JC2A0010JAB
CIMR-JC2A0012JAB

FS23637-14-07

  • Brand: Schaffner
  • Product Code: FS23637-14-07